ברירת-מחדל  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות למנהלים

ôðéîä - ëéó

פנימה - מפתח אחד להצלחה   

 

 

:ðåùàéí ôðéí àéøâåï âéáåù åëéó ðùéí îðéòú àìéîåú äåìéñèé÷ä מוסדות חינוך öåø ÷ùø

                äòð÷ ìòåáãéí úäìéê ùì "ôðéîä"

    äòð÷ ìàøâåï äòöîä, âéáåù åìéîåã

            òí ðéçåçåú åèòîéí åìâéîú ééï äéùï áùåøùéåú ùì îåùáåú äáøåï.

  ôòéìåú "ôðéîä" (áðåùà ëìùäå òì ôé áçéøúê)
    ñéåø áàúøéí
    ארוחה בטעמים אוטנטיים
      ולבחירה אפשרויות נוספות:

          áé÷åø áé÷á òí èòéîåú ééï

                      ÷åðöøè ÷öø áðáì åëìé îéúø ùåðéí

                                  îåæéàåï îôòéì

                                        àúøéí äéñèåøééí, çôéøåú àøëéàåìåâéåú åòåã..

     àôùøåéåú ìçãøé ìéðä, çãøé ìéîåã, çãøé äúëðñåú áðåó ðôìà.

ìãó äáàìãó ä÷åãí

תאריך ושעה
 


התחברות לחברים

[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]