ברירת-מחדל  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות למנהלים


Logo
 
.       705                                    ילאו ןועדג הנח ןמדירפ
.         2823616                               אתא תירק 17   א לשאה
א.ד        281 013 096                                             
     731 תווצ 
   . 1  117952
    11   41015
26/02/15 10-705-  86066/72    חוקל .סמ
ילאו ןועדג הנח ןמדירפ  דובכל       
20401 1150226                   ץוח עבטמ
               0208  גוס       טנרטניאב ח"טמ תרמה        :ןודנה               
               0018 עבטמ       -------------------------                      
                                                                26/02/15 םויב 
                           םיטפושה ףינסב  86066/72 רפסמ (020/8)   פ"תפ ונבייח 
                                     הרומתבו     רלוד              500.00 ךסב 
                           םיטפושה ףינסב  86066/52 רפסמ (330/1)   ק"שח וניכיז 
                                               ילאו ןועדג הנח ןמדירפ םש לע    
                                              .   ח"ש            1,950.40 ךסב 
              רלוד             500.00                         ךס ןובשחהמ ךשמנ 
               ח"ש           1,950.40           3.9008    רעש יפל ל"נה םוכסה  
               ח"ש           1,950.40                       ןובשחה תוכזל כ"הס 
                      םיעובק תונודקפ        ףטוש ןובשח     26/02/15 םויל הרתי 
              רלוד              0.00           10,000.63                 פ"תפ 
  יוכיז וא בויח לכ ,"ןובשחב הלועפ םושיר" תלמעמ רוטפ ןיא םהב ח"טמ תונובשחב (*) 
      ויהיש דעומבו םוכסב הבגיתש ,ל"נה הלמעה םולשתב םיכורכ שקובמה תורישב רושקה 
             םויהל ןוכנ .ןובשחה לע םילחה םיאנתל ףופכב ,םעוציב תעב קנבב םיגוהנ 
  שדוחה תליחתב תיבגנ איהו (שדוחל ח"ש   0.00 םומינימ) ח"ש   1.49 - הלמעה ףירעת 
  יפל בשוחת איה ,ח"טמב הבגית הלמעה רשאכ .יוכיזה וא בויחה עצובמ וב שדוחל בקועה 
                                               .שדוחה ףוסב םסרופיש גיציה רעשה 
            086066/72-ןובשח  0018-עבטמ  0208-גוס  705-ףינס  705-004329-אתכמסא 
,בר דובכב                                                         
םיטפושה ימואל   2631122    ןיקצומ תירק           90 ןשוג השמ 'דש
  0778082705 סקפ   *5522      .לט         .ח.ל.ט
תאריך ושעה
 


התחברות לחברים

[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]